Proposta de regulació de la circulació de vehicles de mobilitat personal

Proposta de regulació de la circulació de vehicles de mobilitat personal

El Govern municipal proposa regular la circulació de segways, rodes elèctriques, patinets amb motor i tricicles, que tenen un ús elevat en zones turístiques de Ciutat Vella i el front marítim de Sant Martí. Aquests vehicles de mobilitat personal (VMP) no tenen una reglamentació per circular per la ciutat, de manera que la nova regulació en vol garantir la convivència amb els vianants.


L’Ajuntament en regularà l’ús amb l’objectiu prioritari “de treure’ls de les voreres, que és un espai preferent per a vianants, i fer-los circular per la calçada”, ha explicat la regidora de Mobilitat, Mercedes Vidal. Es tracta d’una iniciativa pionera, ja que no hi ha cap altra ciutat que tingui una regulació per a aquests vehicles ni tampoc existeix un marc europeu. Aquesta proposta ha de servir per redactar una nova ordenança, que podria entrar en vigor durant el primer trimestre del 2017. La previsió també és que cada districte pugui regular determinades zones amb més concentració d’aquest tipus de vehicles, si ho considera necessari.

Per elaborar aquest projecte, s’ha fet un estudi tècnic previ que ha classificat els diferents vehicles en funció d’aspectes com la velocitat, el pes o quantes persones hi poden viatjar, entre altres. Amb aquests paràmetres s’han establert les categories següents:

Tipus A: vehicles de mida més petita i que arriben a velocitats inferiors a 20 quilòmetres per hora, com les rodes o plataformes elèctriques.
Tipus B: patinets elèctrics d’autobalanceig, els anomenats segways, o patinets amb motor més grans, que pesen fins a 50 quilograms i arriben a velocitats de 30 quilòmetres per hora.
Tipus C: tricicles que, en funció de l’ús que se’n faci, seran de tipus C0, d’ús personal; C1, d’ús turístic, i C2, de transport de mercaderies.

Aquesta tipificació definirà per on pot circular cada vehicle. Mentre els de tipus A només es podran utilitzar en carrils bici, carrers amb plataforma única o parcs públics, els dels tipus B i C2 també podran circular per les calçades de zona 30. Als tricicles C0 se’ls aplicarà la mateixa normativa que a les bicicletes, i als C1 se’ls permetrà circular per la calçada mentre no es tracti de carrers de la xarxa principal. Les velocitats màximes que es permetran a cada vehicle estaran determinades per la via per on circulin, i si es tracta de zones on conviuen amb els vianants, hauran de respectar la preferència de les persones que van a peu.

La proposta també estableix que totes les persones que lloguin un vehicle del tipus A o B hauran d’anar acompanyades d’un guia. A més, els grups turístics que utilitzin aquests VMP seran d’un màxim de dues persones si no se segueix un itinerari fixat, i d’un màxim de sis persones si se segueix una ruta.

La nova ordenança també establirà que en cap cas les persones de menys de 16 anys poden conduir aquests vehicles per la via pública, el casc serà d’ús obligatori en gairebé tots els casos, i sempre que aquests vehicles s’utilitzin per a activitats econòmiques, hauran de tenir una assegurança. També s’està treballant en un registre que faciliti el compliment d’aquesta normativa nova i quines sancions comportarà incomplir-la.

logo footer